İngilizcede Past Continuous Tense

Past continuous tense yani sürekli geçmiş zaman, İngilizce dilbilgisinin temel zaman yapılarından biridir. Geçmişte devam eden eylemleri veya bir başka eylem tarafından kesintiye uğrayan eylemleri ifade eder. Genellikle, birbirini izleyen iki olayı tanımlamak için kullanılır. İngilizce öğrenenler için önemli bir konu olan simple past continuous tensei doğru bir şekilde öğrenerek gelecekle ilgili ifadeleri net bir şekilde iletebilirsiniz.

İngilizcede Past Continuous Tense.

Yazının devamında İngilizcede bu zaman türünün kullanımını, olumlu, olumsuz ve soru cümlelerindeki yapılarını ve birlikte kullanılan zaman zarfları gibi konuları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Past Continuous Tense Nedir?

Past Continuous Tense, geçmişte belirli bir an veya zaman dilimi boyunca devam eden eylemleri veya birbirini takip eden olayları ifade etmek için kullanılır. Belirli bir geçmiş zaman diliminde süreklilik arz eden eylemleri vurgulayan bu zaman kalıbı,  genellikle bir diğer eylemin kesintiye uğrattığı veya aynı anda gerçekleşen olayları anlatır. Cümlenin başında "was" veya "were" yardımcı fiillerinin uygun hali kullanılır ve ardından fiilin "-ing" hali eklenir. Örneğin, "I was studying" (Ben ders çalışıyordum) veya "She was cooking dinner" (O akşam yemeği pişiriyordu) gibi cümlelerde past continuous tense kullanılır.

Past Continuous Tense Nasıl Kullanılır?

Past Continuous Tense, bir eylemin geçmişte belirli bir zaman diliminde devam ettiğini veya başka bir eylem tarafından kesintiye uğradığını belirtmek için kullanılır. Örneğin, "I was studying when she called" cümlesinde, "I was studying" ifadesi belirli bir geçmiş zaman diliminde sürekli devam eden bir eylemi gösterirken, "when she called" ifadesi bu süreci kesintiye uğratan bir olayı belirtir. cümlenin başında "was" veya "were" yardımcı fiillerinin uygun hali kullanılır ve ardından fiilin "-ing" hali eklenir. Örneğin, "She was cooking dinner" (O akşam yemeği pişiriyordu) veya "They were playing football" (Onlar futbol oynuyorlardı) gibi cümlelerde Past Continuous Tense kullanılır.

Geçmişteki olayların devamlılığını ve sürekliliğini vurgularken, aynı zamanda olayların arka planını ve bağlamını da sağlar. Örneğin, "They were playing football when it started raining" (Yağmur yağmaya başladığında futbol oynuyorlardı) cümlesi, belirli bir geçmiş anıyı ve aynı anda gerçekleşen iki olayı anlatırken bu zaman kalıbı kullanılır.

Olumlu Cümlelerde Kullanımı

Olumlu cümlelerde, geçmişte belirli bir noktada devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu eylemler, geçmişteki bir zamanda bir başka eylemle birlikte gerçekleşmiş olabilir.

Örnekler:

 • He was watching TV yesterday evening. (O, dün akşam televizyon izliyordu.)
 • We were playing games when it started raining. (Biz oyun oynuyorduk, yağmur yağmaya başladı.)
 • Mom was cooking dinner while dad was working outside. (Anne yemek pişiriyordu, babam dışarıda çalışıyordu.)

Olumsuz Cümlelerde Kullanımı

Olumsuz cümlelerde, geçmişte belirli bir noktada devam etmeyen eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu eylemler, belirli bir zamanda gerçekleşen diğer eylemlerle de ilişkilendirilebilir.

Örnekler:

 • I wasn't studying last night. (Ben dün akşam ders çalışmıyordum.)
 • They weren't going to the party, they were sitting at home. (Onlar partiye gitmiyorlardı, evde oturuyorlardı.)
 • The teacher wasn't writing, she was teaching the students. (Öğretmen yazı yazmıyordu, öğrencilere ders anlatıyordu.)

Soru Cümlelerinde Kullanımı

Soru cümlelerinde, geçmişte belirli bir noktada devam eden eylemleri sorgulamak için kullanılır. Bu eylemler, geçmişteki bir zamanda gerçekleşen diğer olaylarla ilişkilendirilebilir.

Örnekler:

 • What were you doing last night? (Sen dün akşam ne yapıyordun?)
 • Was it raining while they were camping? (Onlar kamp yaparken, yağmur yağıyor muydu?)
 • Where were you guys visiting while on vacation last week? (Geçen hafta tatildeyken, nereleri geziyordunuz?)

Past Continuous Tense Hangi Durumlarda Kullanılır?

Sürekli geçmiş zaman kalıbı İngilizcede belirli durumları ifade etmek için kullanılır. Bu durumlar şunları içerir:

 • Geçmişte Belirli Bir Noktada Devam Eden Eylemler: Geçmişte belli bir zamanda devam eden eylemleri belirtmek için kullanılır. Örneğin: "I was studying when she called." (O aradığında ben ders çalışıyordum.)
 • Geçmişte Belirli Bir Eylemi Kesintiye Uğratan Eylemler: Geçmişte devam eden bir eylemin, başka bir eylem tarafından kesintiye uğradığını ifade etmek için kullanılır. Örneğin: "She was cooking dinner when the phone rang." (Telefon çaldığında o akşam yemeği pişiriyordu.)
 • Geçmişte Sürekli Tekrarlanan Eylemler: Belirli bir zaman dilimi boyunca sürekli olarak tekrarlanan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin: "They were always fighting when they were kids." (Çocukken sürekli kavga ediyorlardı.)
 • Geçmişte Belirli Bir Zamanda Gerçekleşen Gelecek Planları: Geçmişte belirli bir zamanda planlanmış gelecek eylemleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin: "He was leaving for Paris tomorrow." (Yarın Paris'e gitmeyi planlamıştı.)

Özetlersek, belirli bir zaman diliminde devam eden veya kesintiye uğrayan eylemleri belirtmek için kullanılır ve geçmişteki olayları daha ayrıntılı bir şekilde anlatmamıza olanak sağlar.

Past Continuous Tense Kuralları Tablosu

Past Continuous Tense İngilizcedeki diğer zaman kalıpları gibi kendine özel bir yapısı vardır. Aşağıdaki tabloda, past continuous tense'in olumlu, olumsuz ve soru cümlelerindeki kullanımına ilişkin kurallar özetlenmiştir. Bu kurallar, geçmişte belirli bir zamanda devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılan bu zaman yapısının doğru şekilde kullanılmasını sağlar.

Past Continuous Tense Kuralları Tablosu:

Olumlu Cümle

Özne + was/were + fiil + -ing

She was cooking dinner.

O akşam yemeği pişiriyordu.

We were watching a movie.

Biz film izliyorduk.

They were playing football at the park.

Onlar parkta futbol oynuyordu.

 

Olumsuz Cümle

Özne + was/were + not + fiil + -ing

I was not studying last night.

Ben dün akşam ders çalışmıyordum.

She was not watching TV when I called her.

Ben onu aradığımda TV izlemiyordu.

They were not playing video games at that time.

Onlar o zaman video oyunu oynamıyorlardı.

 

Soru Cümlesi

Was/Were + özne + fiil + -ing?

Were you sleeping when I called?

Ben seni aradığımda uyuyor muydun?

What were they doing when the accident happened?

Kaza olduğunda onlar ne yapıyorlardı?

Was she singing when you entered the room?

Sen odaya girdiğinde o şarkı söylüyor muydu?

Past Continuous Tense Zaman Zarfları

Past continuous tense, fiilin geçmiş zamanda sürekli devam ettiğini belirtmek için kullanılır. Zaman zarfları da bu sürekliliği daha fazla vurgulamak veya belirli bir zaman dilimini belirtmek için kullanılır. Aşağıdaki tabloda, past continuous tense ile kullanılabilecek bazı zaman zarfları ve Türkçe anlamları verilmiştir.

Zaman Zarfları

Türkçe Anlamı

yesterday at 6 p.m.

dün saat 6'da

while

-iken

when

-dığında, -iken

as

-dığı sırada

all day yesterday

dün bütün gün

at this time yesterday

dün bu saatte

while I was studying

ben ders çalışırken

when they were playing

onlar oynarken

Past Continuous Tense ve Simple Past Tense Farkı

Past continuous tense ve simple past tense, İngilizcede birbirlerinden oldukça farklı zaman yapılarıdır. İşte bu iki zaman yapısı arasındaki temel farkları aşağıda bulabilirsiniz:

Past Continuous Tense

 • Geçmişte belli bir zaman dilimi boyunca devam eden veya bir başka eylem tarafından kesintiye uğrayan eylemleri ifade etmek için kullanılır.
 • Eylemin geçmişte belirli bir an veya zaman dilimi boyunca sürekli bir şekilde devam ettiğini vurgular.
 • "was/were + fiil + -ing" şeklinde oluşturulur.
 • Örnek: "I was reading a book when the phone rang." (Telefon çaldığında bir kitap okuyordum.

Simple Past Tense

 • Geçmişte belli bir zamanda gerçekleşen ve tamamlanmış eylemleri ifade etmek için kullanılır.
 • Eylemin belirli bir noktada gerçekleştiğini vurgular.
 • Fiilin ikinci hali (V2) kullanılarak oluşturulur.
 • Örnek: "I read a book yesterday." (Dün bir kitap okudum.)

Özetle, past continuous tense, geçmişte belli bir zaman dilimi boyunca devam eden eylemleri ifade ederken, simple past Tense ise geçmişte belirli bir zaman diliminde gerçekleşen ve tamamlanmış eylemleri ifade eder. Bu iki zaman yapısını doğru ayırt edebildeğinizde, İngilizcede zamanı ve olayı daha açık bir şekilde anlamanıza olanak sağlar.

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı